You are here

Rodno zasnovano nasilje, uključujući silovanje kao jedan od oblika tog nasilja, predstavlja problem širom svijeta i dešava se u svim društvima, zemljama i regijama. Zbog toga je na međunarodnom nivou uloženo mnogo napora na uspostavljanju sistema odgovora na rodno zasnovano nasilje kao i na pružanju podrške inicijativama u zajednici koje za cilj imaju prevenciju tog nasilja. Slijedom toga objavljen je i dokument Klinički menadžment u tretmanu osoba koje su preživjele silovanje – Razvijanje protokola za upotrebu u radu sa izbjeglicama i interno raseljenim osobama – revidirano izdanje. Radi se o izuzetno značajnom dokumentu iz ove oblasti, do kojeg se došlo saradnjom između Međunarodnog komiteta crvenog krsta (Odjel za zdravstvo), Visokog komesarijata UN-a za izbjeglice (Odjel za tehničku podršku), Populacijskog fonda UN-a (Odjel za humanitarni odgovor) i Svjetske zdravstvene organizacije (Odjel za reproduktivno zdravlje i istraživanje, Odjel za prevenciju povreda i nasilja te Odjel za rod i žensko zdravlje). Dokument sadrži ažurirane najnovije tehničke informacije o različitim aspektima brige za osobe koje su preživjele silovanje.

Preporuka je međunarodnih tijela da se navedena publikacija prilagodi za upotrebu u lokalnom kontekstu. Budući da je silovanje teško krivično/kazneno djelo, čije posljedice imaju značajne negativne posljedice po zdravlje žrtve, potrebno je tretmanu osoba koje su preživjele silovanje pristupiti sveobuhvatno. Klinički menadžment tretmana žrtava sadrži jasna pravila postupanja svih tijela i osoba uključenih u zaštitu žrtve. Treba ga posmatrati prvo s aspekta potreba žrtve. Slijedom toga, navedena publikacija Klinički menadžment u tretmanu osoba koje su preživjele silovanje, kao veoma dobro strukturiran dokument koji pruža decidirane stručne smjernice, poslužit će kao osnova prilagodbe za djelovanje zdravstvenih radnika i saradnika u slučajevima zaštite žrtava silovanja u domaćem kontekstu, na području Federacije BiH. Ovaj Vodič je, dakle, adaptiran u skladu sa situacijom, uzimajući u obzir politike, zakonodavstvo i prakse, te dostupnost opreme, materijala i lijekova u Federaciji BiH.