You are here

UNFPA čvrsto vjeruje da svi građani Bosne i Hercegovine imaju pravo slobodno i odgovorno odlučivati o broju djece koju bi željeli imati, o vremenskom razmaku između trudnoća i trenutku kada će planirati trudnoću, kao i da imaju informacije i sredstva da to ostvare. 

UNFPA podržava jačanje kapaciteta institucija vlasti za osiguravanje integriranih službi za seksualno i reproduktivno
zdravlje, sa fokusom na ugroženo stanovništvo. Te intervencije imaju za cilj da se pokuša smanjiti nejednakost u pogledu pristupa visokokvalitetnim uslugama vezanim za reproduktivno zdravlje, što podrazumijeva i zdravlje majki i planiranje porodice.

UNFPA ohrabruje uspostavu politika i okvira za kvalitetne standarde zdravstvene zaštite za sve. Štoviše, UNFPA podržava obuku zdravstvenih radnika u pružanju ažuriranih informacija i usluga na polju seksualnog i reproduktivnog zdravlja, kao i smanjenje stope smrtnosti majki. Istovremeno, Populacijski fond podržava inicijative koje imaju za cilj povećati upotrebu i dostupnost savremenih kontracepcijskih sredstava, kao i proširiti znanje stanovništva o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima. UNFPA također doprinosi integraciji seksualnih i reproduktivnih zdravstvenih potreba u planove pripravnosti za vanredne situacije.