You are here

Siguran, zdrav i uspješan prijelaz iz adolescentske u odraslu dob pravo je svakog djeteta; ali često je ta dekada života puna izazova koji usporavaju ostvarivanje prava adolescenata da budu obrazovani, zdravi, stručno obaviješteni i osnaženi. UNFPA radi sa vladama na integriranju potreba adolescenata i mladih u proces izrade politika i strategija vezanih za seksualno i reproduktivno zdravlje i prava mladih, sa fokusom na ugrožene grupe. UNFPA pomaže u kreiranju platformi za zagovaranje u svrhu promocije ulaganja u marginalizirane adolescente I mlade. U partnerstvu sa drugim institucijama i zainteresiranim stranama, UNFPA radi na jačanju vršnjačkog obrazovanja mladih, kao i na razvijanju i reviziji nastavnih sadržaja o životnim vještinama i sveobuhvatnom obrazovanju o seksualnosti u školama. Pružanjem dokaza o potrebama mladih u pogledu reproduktivnog zdravlja UNFPA također radi na naglašavanju problema preuranjenih brakova i trudnoće adolescentica.