You are here

O UNFPA

UNFPA u Bosni i Hercegovini

Od 1995. godine UNFPA u BiH radi na unapređenju seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u vezi s tim, na osnaživanju žena, rodnoj jednakopravnosti te zagovaranju kvalitetnih podataka o toj populaciji koji će se koristiti u razvojnim politikama i strategijama.

Sa ljudskim pravima i rodnom jadnakopravnošću u središtu svih intervencija, UNFPA podržava napredak u pravcu: (a) dostupnih, priuštivih, visokokvalitetnih integriranih usluga vezanih za seksualno i reproduktivno zdravlje; (b) velike odgovornosti za uklanjanje svih oblika diskriminacije; (c) osnaživanja marginaliziranih grupa, s naglaskom na žene, adolescente i mlade (posebno djevojčice); i (d) politika koje snažno promoviraju ljudska prava. Ostvarivanje navedenih ciljeva postiže se pomoću strategija zagovaranja, dijaloga i savjetovanja, izgradnje kapaciteta i osiguravanja podataka i dokaza za izradu politika i upravljanje znanjem.