You are here

Sam tekst kao i smjernice navedene u ovom dokumentu predstavljaju sublimaciju smjernica WHO, relevantnih smjernica u BiH i Federacije BiH, kao i dostupnih iskustava domaćih i inozemnih klinika i/ili medicinskih stručnjaka tijekom ove pandemije i odnose se na oboljele od COVID 19, sa posebnim osvrtom na djecu, novorođenčad i trudnice. Kao takve, razina dokaza u njima može biti niska i podložne su promjenama u svakom trenutku, odnosno kako nova saznanja postanu raspoloživa.

Smjernice imaju orijentacioni karakter za liječnike, i služe isključivo kao pomoćno sredstvo u realnom tretmanu oboljelih osoba, a nikako kao obveza po kojoj moraju postupati, te ni u kom slučaju ne predstavljaju zamjenu za kliničku procjenu i/ili specijalističku konzultaciju.