You are here

Postpartalno krvarenje (PPK) s učestalošću javljanja u intervalu 2-5 posto od svih poroda jedan je od glavnih uzroka smrti rodilja kako u razvijenim zemljama tako i u zemljama u razvoju. Postpartalno krvarenje ima veliku važnost i u svakodnevnoj kliničkoj praksi, jer znatno doprinosi visokom stupnju maternalnog morbiditeta i dugoročnog invaliditeta, kao i velikom broju drugih teških stanja koja se općenito povezuju sa znatnijim gubitkom krvi nakon poroda, uključujući stanje šoka i disfunkciju organa.

Budući da su sve rodilje rizične za postpartalno krvarenje, nužno je da zdravstveni profesionalci (ginekolozi, opstetričari, primalje), imaju i primjenjuju znanja i vještine s ciljem sprječavanja i ranog prepoznavanja, procjenjivanja i liječenja postpartalnog krvarenja.

Nepredvidive hitnosti i moguće komplikacije u svakodnevnom radu zahtijevaju dobro izvježbanog porodničara, koji će moći kompetentno i uspješno riješiti nastale komplikacije, a to zahtijeva stalnu edukaciju i apsolviranje potrebnih vještina.

Sukladno tome, cilj ovog adaptiranog Vodiča za postpartalno krvarenje jeste ponuditi smjernice u svakodnevnom kliničkom radu, s indikacijama, kontraindikacijama, tehnikama, mogućim komplikacijama i posljedicama, naravno, i u svjetlu sveprisutnih forenzičkih implikacija.