You are here

Hipertenzivni poremećaji kao najčešća komplikacija trudnoće najvažniji su uzrok perinatalnog, ali i maternalnog morbiditeta i mortaliteta. Stoga su od iznimnog javnozdravstvenog i kliničkog značaja.

Budući da etiologija poremećaja još uvijek nije znanstveno rasvijetljena, pravovremeno dijagnosticiranje i optimalno liječenje su mjere pomoću kojih se poboljšava perinatalni ishod trudnoća kompliciranih hipertenzivnim poremećajem. To je dobra klinička praksa temeljena na najnovijim znanstvenim spoznajama koja se treba provoditi od primarne do tercijarne razine zdravstvene zaštite trudnica.

„Klinički vodič za hipertezivne poremećaje u trudnoći“ je sadržajno i metodološki napisan tako da će zasigurno poslužiti svrsi. A svrha je standardizacija dobre kliničke prakse uz promociju medicine temeljene na dokazima na svima razinama zdravstvene zaštite trudnica.