You are here

Klinički vodič za antenatalnu zaštitu namijenjen je za promicanje i pružanje skrbi temeljene na dokazima isključivo trudnicama koje u ranoj trudnoći nisu definirane kao rizične, a s ciljem poboljšanja kako kratkoročnog tako i dugoročnog ishoda za majku i dijete.

Vodič je utemeljen na najboljim raspoloživim dokazima (Cochraneovi sustavni pregledi) za čiju sintezu je korištena primjerena metoda i sadržava izjavu o jačini preporuka.

U 2020. godini osnovana Udruga za perinatalnu medicinu u BiH ima profesionalni interes za ovaj vodič, u prvom redu radi ujednačavanja/standardizacije usluga antenatalne skrbi na državnoj razini i samim tim i implementacije kliničkih preporuka s ciljem postizanja boljih ishoda za majku i dijete, a manje troškova za zdravstvenu zaštitu. Pored unapređenja kvalitete antenatalne zaštite, interes Udruge je i zaštita zdravstvenih profesionalaca.