You are here

UJEDINJENE NACIJE, New York, 10. april 2019. — Globalni pokret za reproduktivna prava koji je počeo 1960-ih, promijenio je živote stotinama miliona žena, jačajući ih tako da same upravljaju vlastitim tijelom i da oblikuju vlastitu budućnost. Ali, unatoč dostignućima koja su postignuta u posljednjih 50 godina, od uspostave UNFPA, agencije Ujedinjenih nacija za seksualno i reproduktivno zdravlje, svijet još uvijek ima ispred sebe dug put, prije nego što se postignu prava i izbori za sve, stoji u izvještaju o Stanju svjetske populacije za 2019, koji je danas objavio UNFPA. Na tom putu ka postizanju prava i izbora, žene i djevojke su suočene sa socijalnim i ekonomskim preprekama na svakom koraku svoga puta. Koalicija civilnog društva, aktivista i organizacija poput UNFPA, pomaže im da te barijere sruše.

Nastojanja pokreta za reproduktivna prava dramatično su smanjila broj nenamjernih trudnoća i smrti majki, i prokrčila su put ka zdravijem i produktivnijem životu milionima zanemarenih, stoji u novom izvještaju UNFPA.

Ovaj izvještaj prati napretke na planu reproduktivnog zdravlja u odnosu na dvije važne povijesne prekretnice. Prije 50 godina, 1969. godine, UNFPA je počeo djelovati kao prva agencija Ujedinjenih nacija koja se bavi pitanjima rasta stanovništva i potreba na planu reproduktivnog zdravlja. Ovo je i 25. godišnjica Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju (ICPD), gdje su predstavnici 179 svjetskih vlada tražili da se omogući pristup sveobuhvatnoj brizi za reproduktivno zdravlje, dobrovoljnom planiranju porodice i službama za sigurnu trudnoću i porođaj, za sve ljude. 
Mnogo je postignuto od 1969. godine, stoji u izvještaju. Prosječan broj beba rođenih po ženi bio je tada 4,8, u poređenju sa 2,9 1994. i 2,5 danas; stopa plodnosti u najnerazvijenijim zemljama pala je sa 6,8 u 1969., na 5,6 u 1994. i 3,9 u 2019. godini; a broj žena umrlih od posljedica povezanih s trudnoćom pao je sa 369 na 100.000 živorođene djece u 1994., na 216 u 2015. Usto, 24 posto žena koristilo je moderna kontracepcijska sredstva 1969., u poređenju sa 52 posto u 1994. i 58 posto u 2019. godini.

Međutim, reproduktivna prava su još uvijek van dosega za veliki broj žena, uključujući više od 200 miliona žena koje žele spriječiti trudnoću, ali nemaju pristup informacijama o modernoj kontracepciji i službama koje to omogućavaju.

„Uprkos sve većoj dostupnosti sredstavima za kontracepciju tokom godina, danas, stotine miliona žena im još uvijek nemaju pristup, kao ni reproduktivnim izborima koji uz njih idu,“ izjavila je direktorica UNFPA, dr Natalia Kanem. „Bez pristupa, one nemaju moć da donose odluke o svome vlastitom tijelu, uključujući i to da li, i kada da zatrudne.”

„To što nemaju tu moć —što utječe na toliko aspekata života, od obrazovanja do prihoda i sigurnosti—onemogućava žene da oblikuju vlastitu budućnost,“ dodaje dr Kanem.
Izvještaj uključuje, po prvi put, podatke o sposobnosti žena da donose odluke u tri ključna područja: seksualnom odnosu sa svojim partnerom, korištenju kontracepcije i zdravstvenoj zaštiti. U 51 zemlji, gdje su informacije dostupne, samo 57 posto udatih žena ili žena koje imaju partnera – su u stanju da izaberu sva tri ponuđena područja.

„Pozivam svjetske lidere da se ponovo obavežu na ispunjenje obećanja datih u Kairu prije 25 godina, kako bi se osiguralo seksualno i reproduktivno zdravlje i prava za sve,“ izjavila je dr Kanem. „Svijet će imati istorijsku priliku da završi nezavršeni posao u novembru na ICPD-ovom Samitu ICPD25 u Nairobiju, Kenija, gdje će se vlade, aktivisti i zainteresovani akteri okupiti da zaštite ono što je do sada postignuto i ispune obećanje iz agende ICPD-a, kako niko ne bi bio zanemaren.”

Ovaj izvještaj takođe predstavlja 15 šampiona promjene koji su u vlastitom kontekstu srušili barijere i utjecali na današnje stanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava.
„Pozdravljam te šampione,“ rekla je dr Kanem. „Mi svi imamo ulogu da odbacimo snage koje bi nas željele vidjeti kako se vraćamo u vrijeme kada žene nisu imale uticaja na odluke o reprodukciji, pa u skladu s tim, ni u bilo kojem području svog života,“ dodala je. „Borba za prava i izbore se mora nastaviti sve dok ne postane realnost za sve.“

Činjenice i brojke Izvještaja prema projekcijama UN-a o stanovništvu

● Broj umrlih žena od uzroka vezanih za trudnoću na 100.000 živih poroda,
U svijetu: 369 u 1994.; 216 u 2015. godini.
● Globalna stopa prevalencije savremenih kontracepcijskih sredstava: 24 u 1969.; 52 u 1994.; 58 u 2019. godini.
● Globalna stopa plodnosti, ili prosječan broj porođaja po ženi: 4,8 u 1969.; 2,9 u 1994.; 2,5
u 2019. godini.
● Najviši stepen nezadovoljenih potreba u okviru službi za seksualno i reproduktivno zdravlje je među marginaliziranim grupama, uključujući manjinske etničke grupe: mladi; neoženjeni/neudate;  lezbijke, homoseksualci, biseksualci, transdžender i interseksualne osobe; osobe sa invaliditetom, te siromašno stanovništvo u ruralnim i urbanim područjima. 
● Svakoga dana, više od 500 žena i djevojaka, iz zemalja u kojima vlada vanredno stanje -  umre tokom trudnoće i poroda.

UNFPA SWOP izvještaj se nalazi na linku: https://www.unfpa.org/swop-2019