You are here

Zajednički „Program smanjenja rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“ (Zajednički program Švicarske i UN-a za smanjenje rizika od katastrofa) je počeo 2019. godine, a cilj je pružiti podršku ljudima i visokorizičnim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini u pripremi i prilagođavanju rizicima od katastrofa i šokovima u raznim sektorima razvoja. To je program Vlade Švicarske i Ujedinjenih naroda, vrijedan 3,9 miliona švicarskih franaka, a provode ga sljedeće agencije UN-a: UNDP, UNICEF, UNESCO, UNFPA i FAO, u partnerstvu sa vlastima u Bosni i Hercegovini. Zajednički program Švicarske i UN-a za smanjenje rizika od katastrofa se provodi u deset jedinica lokalne samouprave sa ukupno preko 600.000 stanovnika.  

Kroz Zajednički program se pruža podrška izradi održivog modela upravljanja rizicima od katastrofa kao osnovnog i sastavnog dijela perspektive lokalnog razvoja. Njegov multisektorski pristup omogućava unapređenje lokalnih mehanizama saradnje među raznim sektorima (zaštita i spašavanje, obrazovanje, socijalna zaštita i zaštita djeteta, zdravstvo i poljoprivreda) sa snažnim fokusom na najranjivije kategorije stanovništva.    

U područjima u kojima se pruža humanitarna pomoć svakodnevno umire oko 500 žena u trudnoći ili tokom poroda. Na svjetskom nivou, za žene je 14 puta veća vjerovatnoća da će izgubiti život u katastrofi nego za muškarce. U vanrednim situacijama su resursi oskudni, što može dovesti do povećanog rizika od pružanja neadekvatnog odgovora na potrebe žena u toku trudnoće, poroda i nakon poroda, povećanog broja neželjenih trudnoća, seksualno prenosivih bolesti, humanog imunodeficijentnog virusa HIV/AIDS, rodno zasnovanog nasilja itd. Stoga je vrlo važno da se usluge zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja pružaju i u okviru humanitarne pomoći u područjima pogođenim krizom. 

Istraživanje koje je proveo UNFPA je pokazalo da lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini imaju ograničene kapacitete za pružanje usluga zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja i osnovnih usluga ženama i djevojkama koje su žrtve rodno zasnovanog nasilja. Kao jedna od agencija UN-a koja provodi Zajednički program za smanjenje rizika od katastrofa, UNFPA je fokusiran na podklaster klastera Zaštita koji se odnosi na rodno zasnovano nasilje u vanrednim situacijama, UNFPA radi na unapređenju multisektorskih kapaciteta zaposlenih u sektoru zdravstva i drugim sektorima kroz integriranje minimalnog paketa inicijalnih usluga (MISP) u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja u kriznim situacijama u određene sektorske i lokane razvojne strategije kao međunarodnog standarda zaštite.

Unapređenjem strateških i regulatornih okvira, skupa s razvojem institucionalnih kapaciteta, osigurava se bolja spremnost institucija vlasti za pružanje odgovora na potrebe za zaštitom seksualnog i reproduktivnog zdravlja i potrebe onih koji su izloženi rodno zasnovanom nasilju u vrijeme krize. 

Od 1997. godine je minimalni paket inicijalni usluga (MISP) međunarodni standard zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja u vanrednim situacijama u kojima se pruža humanitarna pomoć. Ovim paketom usluga se doprinosi sprečavanju seksualnog nasilja, pruža se pomoć žrtvama, smanjuje se prijenos HIV-a i sprečava smrt majki i novorođenčadi u vrijeme krize. Od imperativnog je značaja da MISP bude proveden na početku svake krize, s obzirom na to da takve potrebe često bivaju previđene, što eventualno može imati po život opasne posljedice.   

Ciljevi minimalnog paketa inicijalnih usluga (MISP) su: 1) osigurati identifikaciju organizacije/organizacija koje će predvoditi provedbu minimalnog paketa inicijalnih usluga (MISP) u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja, 2) spriječiti seksualno nasilje i odgovoriti na potrebe žrtava, 3) spriječiti prijenos HIV-a i drugih  seksualno prenosivih infekcija i smanjiti morbiditet i smrtnost od istih, 4) spriječiti prekomjerni morbiditet i smrtnost majki i novorođenčadi, 5) spriječiti neželjene trudnoće i 6) planirati sveobuhvatne usluge zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja koje će biti integrirane u primarnu zdravstvenu zaštitu što je prije moguće. Druge prioritetne aktivnosti minimalnog paketa inicijalnih usluga u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja obuhvataju pristup sigurnom pobačaju i njezi nakon pobačaja potpuno u skladu sa zakonom.    


Izvor: Međuagencijska radna grupa (IAWG): Seksualno i reproduktivno zdravlje u vanrednim situacijama: Uvod u minimalni paket inicijalnih usluga (MISP), 2019.

Na osnovu rezultata institucionalnog mapiranja i procjena kapaciteta, u okviru Zajedničkog programa za smanjenje rizika od katastrofa su organizirane sesije obuke na temu minimalnog paketa inicijalnih usluga (MISP) za 32 zdravstvena radnika i radnice iz lokalnih zajednica kako bi im se omogućilo da odgovore na rizike i nejednakosti s kojima se suočavaju žene i djevojke u vanrednim situacijama. Osim toga, osam novih MISP trenera je završilo radionicu za obuku budućih edukatora sa fokusom na nastavne metode za odrasle. Certificirani treneri će nastaviti obučavati druge profesionalce iz raznih sektora koji pružaju usluge zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja i osnovne usluge žrtvama rodno zasnovanog nasilja.   

Uz podršku Zajedničkog programa Švicarske i UN-a za smanjenje rizika od katastrofa izrađen je i proveden model integriranja minimalnog paketa inicijalnih usluga (MISP) u lokalne strategije razvoja u deset partnerskih općina kroz kontekstualizirane akcione planove koji su sastavni dio strategija lokalnog razvoja. Međutim, još uvijek postoji očigledna potreba za nastavkom saradnje s institucijama na svim nivoima vlasti kako bi se proširila provedba modela na cijelu zemlju i osigurala njegova dugoročna održivost.  


MISP trening trenera, Sarajevo, septembar 2021. Foto: Imrana Kapetanović/UNFPA.