You are here

SARAJEVO, 26. juni 2010— 26. juni 2010. označava 23 godine otkako je stupila na snagu Konvencija protiv mučenja i drugog surovog, neljudskog ili ponižavajućeg tretmana Ujedinjenih nacija. Gotovo sve države članice Ujedinjenih nacija potpisale su i ratificirale ovu Konvenciju i u skladu sa Konvencijom složile se da preduzmu preventivne mjere, krivično gone počinioce i pruže adekvatnu nadoknadu žrtvama mučenja.

Danas, mi skrećemo pažnju na potrebe osoba koje su bile žrtve seksualnog nasilja tokom rata 1992-1995. u Bosni i Hercegovni. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope procjenjuje da je 20.000 žena bilo podvrgnuto silovanju i drugim oblicima seksualnog nasilja u Bosni i Hercegovini tokom tog perioda.

Unatoč činjenici da je rat u BiH završen prije više od 14 godina, mnoge žrtve tih zločina trpe posttraumatski stresni poremećaj i druge psihološke i fizičke probleme.

 Mada još uvijek nema državnog strateškog okvira za zaštitu prava žena žrtava seksualnog nasilja u ratu, zabilježena su pozitivna dešavanja na ovom polju u nedavnoj prošlosti.

 “Mi moramo osigurati da žrtve mučenja i nasilja dobiju odgovarajući tretman, zdravstvenu i socijalnu zaštitu te da svaki počinitelj nasilja bude krivično gonjen za svoje djelo, u skladu sa Krivičnim zakonom BiH ”, izjavio je dr. Milorad Živkovic, predsjedavajući parlamentarne grupe za stanovništvo i razvoj BiH.

Principi i smjernice Ujedinjenih nacija o pravu na pravni lijek i reparaciju za žrtve krupnih kršenja međunarodnih zakona o ljudskim pravima i ozbiljnih kršenja međunarodnog humanitarnog prava (Temeljni principi UN-a), sve žrtve ratnih zločina, uključujući one koji su preživjeli silovanje i druge oblike seksualnog nasilja, imaju pravo na pravni lijek i reparaciju.

 “Poštovanje prava preživjelih na reparaciju za ratne zločine koji su počinjeni protiv njih nije samo zahtjev koji nameće međunarodno pravo, već je važno kao pomoć žrtvama da se nose sa prošlošću i budu u stanju nastaviti svoje živote”, dodao je gospodin Faris Hadrović, pomoćnik predstavnika UNFPA BiH.

 UNFPA u Bosni i Hercegovini, u tijesnoj saradnji sa PGSR-om, pružit će tehničku pomoć Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH u izradi strategije koja će se baviti žrtvama rata, a posebno ženama žrtvama seksualnog nasilja tokom rata.

Strategija će uključiti osiguravanje restitucije, kompenzacije, rehabilitacije, zadovoljštine i jamstva za neponavljanje za žrtve, kao i obezbjeđivanje pristupa psihološkoj pomoći i drugoj podršci.