You are here

Izjava dr Doine Bologa, predstavnice UNFPA u Bosni i Hercegovini

Danas je Svjetski dan kontracepcije. Ovaj dan je prvi put obilježen 2007. godine s ciljem podizanja svijesti o kontracepciji, kako bi se mladim ljudima omogućilo donošenje informiranih odluka o njihovom seksualnom i reproduktivnom zdravlju.

Širom planete, UNFPA, Agencija Ujedinjenih nacija za seksualno i reproduktivno zdravlje, radi na izgradnji svijeta u kojem je svaka trudnoća željena, svaki porod siguran i potencijal svake mlade osobe ispunjen, doprinoseći i na taj način ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja do 2030. godine.

Kao agencija koja djeluje u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja, UNFPA zastupa pravo svake žene, muškarca i djeteta da uživaju život u zdravlju i  jednakim mogućnostima. Kada je u pitanju obrazovanje, mi smatramo da je izuzetno važno provoditi edukaciju o zdravim životnim stilovima u školama, što uključuje poštivanje žena i njihovih prava. 

Pristup sigurnom i dobrovoljnom planiranju porodice je ljudsko pravo. Ipak, u zemljama centralne i istočne Europe mnogi parovi još uvijek ne koriste sigurne i učinkovite metode planiranja porodice i to mahom zbog nedostatka pouzdanih informacija o planiranju porodice i nedostatka pristupa modernoj kontracepciji.

Prema najnovijem Istraživanju višestrukih pokazatelja u Bosni i Hercegovini (BiH), samo 12% žena reproduktivne dobi koristi neku od metoda moderne kontracepcije, s najvišom stopom korištenja među ženama sa višim stepenom obrazovanja i sa višim prihodima (20%). Osim toga, 9% svih žena reproduktivne dobi ima nezadovoljene potrebe za kontracepcijom. Predrasude, pogrešne predodžbe i nedovoljno znanje o značaju kontracepcije, pored visoke cijene kontracepcijskih sredstava predstavljaju ključne faktore za ovako nisku stopu korištenja. Ovo se mora promijeniti. Čak i u najnerazvijenim zemaljama u svijetu, stopa korištenja moderne kontracepcije iznosi 27%.

Moj ured u BiH sarađuje sa resornim ministarstvima i pruža podršku u razvoju strateških pristupa. Premda je kroz primarnu zdravstvenu zaštitu postignut napredak u povećanju pristupa pouzdanim informacijama o planiranju porodice, te je započela edukacija o zdravim životnim stilovima u osnovnim školama, još uvijek ima prostora za dalja poboljšanja. Važno je napomenuti da se edukacija o zdravim životnim stilovima provodi samo u dva kantona u Federaciji BiH.

Ostajemo u potpunosti predani pružanju podrške naporima u zemlji kako bismo postigli da svaki pojedinac, a posebno žene, ima pristup uslugama u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja, uključujući planiranje porodice.”