You are here

Bosna i Hercegovina je dobila osam certificiranih MISP trenera i trenerica, doktora medicine koji su tokom 2021. godine uspješno prošli trening na temu“Minimalni inicijalni paket usluga u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i rodno zasnovanog nasilja u kriznim situacijama” (MISP). Trening je proveo Populacijski fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) BiH u okviru zajedničkog programa Vlade Švicarske u BiH i UN-a pod nazivom “Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u BiH” .

Osnovni MISP trening, koji je organizovan online tokom juna, je omogućio učesnicima da steknu znanja o MISP-u i njegovim ciljevima.  Učesnici koji su uspješno završili trening su dobili odgovarajući certifikat, što je bilo preduslov za učešće u treningu trenera (ToT). Trening  trenera, organizovan  „uživo“ u septembru, je omogućio učesnicima stjecanje vještina neophodnih za prenošenje znanja odraslim osobama, kako bi i sami mogli postali certificirani MISP predavači.

Ove zahtjevne treninge, koji su vodili iskusni međunarodni MISP treneri, završili su doktori medicine iz Banja Luke, Prijedora, Kalesije, Sarajeva i Travnika. Na ovaj način stekli su vještine neophodne za organizaciju budućih MISP edukacija koje će pomoći profesionalcima u lokalnim zajednicama da unaprijede odgovor u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i rodno zasnovanog nasilja u kriznim situacijama.

„Krajnji cilj aktivnosti koje provodi UNFPA u sklopu ovog programa je uključivanje MISP-a u lokalne razvojne strategije“, istakao je predstavnik UNFPA za BiH John Kennedy Mosoti tokom uvodnog dijela treninga.

Boško Kenjić iz Ambasade Švicarske u BiH je naveo da su ključni elementi na kojima insistira program uska saradnja s partnerskim institucijama u zemlji, institucionalno liderstvo i održivost projektnih rezultata.
“ Upravljanje rizicima od katastrofa podrazumijeva sveobuhvatan pristup boljem razumijevanju rizika, jačanju pripravnosti, provođenju mjera prevencije i jačanje kapaciteta za odgovor na katastrofe. U slučaju katastrofa odgovor i aktivnosti institucija se moraju prilagoditi novonastalim okolnostima, te moraju obezbijediti pristup i kvalitet usluga. Pandemija virusa COVID-19 je ponovo pokazala potrebu za promjenom pristupa i razvijanju procedura za postupanje u kriznim situacijama”, kazao je Kenjić.

Učesnicima treninga koji je održan u septembru pridružila se i prethodno certificirana MISP trenerica u BiH, doktorica Marina Milovanović. Prema njenim riječima, paket minimalnih inicijalnih usluga iz oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja je prioritetni skup aktivnosti za spašavanje života, koje je važno prepoznati i sprovoditi na početku svake humanitarne krize.

„U vanrednim situacijama dolazi do smanjenja resursa koji mogu dovesti do povećanog rizika od neadekvatnog odgovora na potrebe žena u trudnoći, pri porodu i u njezi nakon poroda, povećanja broja neželjenih trudnoća, spolno prenosivih bolesti, HIV/AIDS-a, rodno zasnovanog nasilja, itd. Kako bi se smanjio broj neželjenih posljedica kada je u pitanju seksualno i reproduktivno zdravlje, potrebno je na vrijeme reagovati i planirati aktivnosti“, kazala je Milovanović.
Kroz učešće u prvim radionicama, treninzima i predavanjima na temu MISP-a, koji su održavani širom BiH u proteklim godinama, Milovanović kaže kako je primijetila da zdravstveni radnici nisu bili dovoljno educirani za odgovor u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja u kriznim situacijama, da nije postojala saradnja među svim akterima koji su uključeni u odgovor na krize, te da isprva nije prepoznata važnost uključivanja MISP-a u planove lokalnih zajednica za odgovor na krizne situacije. „Nakon provedenih edukacija učesnici su usvojili osnovna znanja i prepoznali važnost zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja u vanrednim situacijama, te su izrazili potrebu za MISP treninzima i jasnim instrukcijama za postupanje u vrijeme krize“, rekla je Milovanović.

Doktorica Edina Kamberović iz Kalesije, koja je u septembru postala certificirana MISP trenerica, ističe da joj je posebno drago što je projekt “Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u BiH” obuhvatio male lokalne zajednice u BiH. “BiH je zemlja koja je, nažalost, često bila ugrožena kriznim situacijama, zbog čega je važnost ovakvih projekata velika. Važno je da idemo u korak s vremenom i budemo spremni da blagovremeno reagujemo na moguće krize u budućnosti. Pravilnom prevencijom i edukacijom može se skratiti vrijeme reagovanja, spasiti život, a samim tim i ubrzati oporavak od katastrofe. Male lokalne zajednice su najranjiviji dijelovi države i njihovo jačanje je dobar temelj za jačanje cjelokupnog društva”, istakla je Kamberović. Znanje koje je stekla kroz MISP trening, kako kaže, će joj biti od velike pomoći u svakodnevnom radu.
“Naučila sam nove tehnike prezentiranja i izlaganja, što mi također daje dobar temelj za dalje naučno-nastavno napredovanje”, dodala je Kamberović.

Doktorica Slađana Šiljak iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, koja je također nova MISP trenerica, pojašnjava da su predavači, Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija dali jasne upute učesnicima treninga iz BiH kako da na najbolji način preveniraju i smanje neželjene posljedice i rizike po seksualno i reproduktivno zdravlje stanovništva.
„Ljekari iz oblasti javnog zdravstva, ginekolozi, doktori porodične medicine i psihijatri su zajednički usvajali znanja o upravljanju kriznim situacijama u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Iskustva s ovog treninga možemo iskoristiti za prilagođavanje međunarodnih preporuka u našim uslovima, te pripremu lokalnih zajednica za upravljanje kriznim situacijama“, rekla je Šiljak.

Kao rezultat aktivnosti UNFPA, u Strategiji za unapređivanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja u Republici Srpskoj (2019-2029. godine) MISP je prepoznat kao posebni cilj kroz koji se nastoji osigurati multisektorski odgovor, što uključuje edukaciju zdravstvenih radnika i predstavnika drugih relevantnih sektora i organizacija odgovornih za pružanje usluga u ovoj oblasti u vanrednim situacijama.