You are here

Sarajevo, 8. juli 2021. – Populacijski fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) i Francuska ambasada u BiH su supredsjedatelji zajedničke Akcijske koalicije za tjelesnu autonomiju i seksualno i reproduktivno zdravlje i prava koja je u danas u Sarajevu pokrenuta u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine i agencijom UN Women. Zajednička Koalicija se temelji na preporukama Foruma generacije za ravnopravnost koji je održan u Parizu od 30. juna do 2. jula 2021. godine. 

Na današnjem događaju su se okupili aktivisti, profesionalci i kreatori promjena iz BiH kako bi definirali i najavili ulaganja i politike vezane za tjelesnu autonomiju i seksualno i reproduktivno zdravlje i prava. 

Prava na tjelesnu autonomiju i seksualno i reproduktivno zdravlje znače da djevojke i žene u svoj svojoj različitosti imaju slobodan pristup sveobuhvatnim informacijama i obrazovanju o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima, kao i uslugama u toj oblasti, a podršku im pružaju društva u cjelini kako bi donijele odluke o svome tijelu, seksualnosti i reprodukciji, bez prisile, nasilja i diskriminacije. 

Smatra se da samo djevojke i žene koje mogu samostalno odlučivati o spolnom odnosu, korištenju kontracepcije i traženju usluga zaštite reproduktivnog zdravlja imaju autonomiju odlučivanja o svom reproduktivnom zdravlju i da su osnažene da koriste svoja reproduktivna prava. Podaci pokazuju da je u cijelom svijetu svega 55% djevojaka i žena u stanju samostalno donositi odluke po pitanju sve tri dimenzije tjelesne autonomije. 
 „Tjelesna autonomija je ljudsko pravo. Nažalost, život mnogih žena i djevojaka je još uvijek opterećen gubitkom tjelesnog integriteta i lišavanjem mogućnosti donošenja vlastitih odluka. Mi u UNFPA ćemo podržati partnere na raznim nivoima u provođenju Akcijske koalicije za tjelesnu autonomiju i seksualno i reproduktivno zdravlje i prava koja je danas pokrenuta“, izjavio je predstavnik UNFPA u BiH,  John Kennedy Mosoti.

„Forum generacije za ravnopravnost u Parizu donio je zaključak u pogledu odvažnog programa, usmjerenog na djelovanje, za postizanje rodne ravnopravnosti. Preuzete su čvrste obaveze u pogledu tjelesne autonomije i seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava, čime će se osnažiti žene i djevojke, u svoj njihovoj različitosti, da donose autonomne odluke o svome tijelu, seksualnosti i reprodukciji“, izjavila je Nj.E. Christine Toudic, ambasadorica Francuske u BiH. 

 „Pokrenute na Forumu generacije za ravnopravnost koji je održan u Parizu prošle sedmice, akcijske koalicije predstavljaju pokrete za hrabro unapređenje rodne ravnopravnosti. Akcijska koalicija za tjelesnu autonomiju i seksualno i reproduktivno zdravlje i prava označava početak zajedničkih nastojanja da se postigne opipljiv učinak po ljudska prava djevojaka i žena u Bosni i Hercegovini do 2026. godine“, izjavio je David Saunders, predstavnik UN Women u BiH.  

„Forum generacije za ravnopravnost je pokrenuo Globalni plan ubrzanja radi unapređenja rodne ravnopravnosti do 2026. godine. Bosna i Hercegovina se pridružuje tim globalnim nastojanjima koja se dešavaju u kritičnom trenutku, dok se oporavljamo od negativnih posljedica pandemije bolesti COVID-19 koje su posebno pogodile žene i maloljetnice. Pravo žena i maloljetnica na odlučivanje o vlastitom tijelu je temeljno pravo kada govorimo o rodnoj ravnopravnosti širom svijeta“, izjavila je Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH. 

Akcijska koalicija za tjelesnu autonomiju i seksualno i reproduktivno zdravlje i prava mobilizira vlade, civilno društvo, organizacije mladih, međunarodne organizacije, filantrope i privatni sektor kako bi se postigao transformativni napredak u četiri konkretne akcije kojim će se proširiti sveobuhvatno obrazovanje o seksualnosti, povećati raspoloživost, dostupnost, prihvatljivost i kvaliteta sveobuhvatnih usluga pobačaja i kontracepcije, kao i postići veće odlučivanje o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima i tjelesnoj autonomiji te osnažiti organizacije i mreže djevojaka, žena i feministkinja radi promoviranja i zaštite tjelesne autonomije i seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava.

Za više informacije, molimo Vas da kontaktirate: 
Majdu Prljaču, UNFPA, na prljaca@unfpa.org ili putem telefona na broj +38761171673