You are here

08/03/2022

Migranti i izbjeglice u Bosni i Hercegovini svakodnevno se suočavaju s raznim izazovima. Usko radeći sa Evropskom unijom i drugim partnerima, osiguravamo sigurno majčinstvo za žene i djevojke koje su migrantice/izbjeglice.

08/03/2022

Migrants and refugees in Bosnia and Herzegovina face various challenges every day. Closely working with the European Union and other partners we are ensuring safe motherhood for migrant/refugee women and girls.

16/12/2021

Combating discrimination based on sexual orientation and gender identity, UNFPA created a brief survey to better understand the challenges the LGBTQI population of migrants and refugees faces during their journey. 

27/11/2021

Populacijski fond Ujedinjenih nacija  zajedno sa svojim partnerima, predstavlja prvi međunarodni „Tehnički i programski vodič za vanškolsko sveobuhvatno obrazovanje o seksualnosti“, koji se zasniva na dokazima.

Sveobuhvatno obrazovanje o seksualnosti nudi mladim ljudima znanje, vještine, stavove i vrijednosti koje će ih osnažiti da zaštite svoje zdravlje, razvijaju veze uz međusobno uvažavanje, zaštite sebe i svoja prava kroz učenje o kognitivnim, emocionalnim, fizičkim i društvenim aspektima seksualnosti.

Šta je vanškolsko sveobuhvatno obrazovanje o seksualnosti? To je obrazovanje koje se može realizirati izvan škole, na mjestima poput centara za mlade, izbjegličkih kampova, domova zdravlja, pritvorskih jedinica, porodičnog okruženja, a realizaciju mogu voditi facilitatori, vršnjački edukatori ili roditelji, uz korištenje odgovarajućih tehnologija. 
Ovo obrazovanje može osigurati temeljno znanje i vještine za mlade u mjestima gdje sveobuhvatno obrazovanje o seksualnosti nije dio nastavnog plana i programa ili u slučajevima kada mladi ne idu u školu.
 

02/05/2020

The United Nations Secretary General urges for a response to COVID-19 with respect to the rights and dignity of older people.launches Policy Brief: https://www.un.org/en/coronavirus/our-response-covid-19-must-respect-rights-and-dignity-older-people 

19/06/2018

UNFPA in BiH has developed several innovative partnerships with young people, such as the use of theatre as a platform and local initiatives to open local dialogue on harms of stigmatization against survivors of conflict related sexual violence but also on positive efforts that would enable survivors to feel as part of the community.

29/06/2017

Video poruka Specijalne predstavnice Generalnog sekretara (SPGS) o seksualnom nasilju tokom sukoba Pramila Patten povodom 20. godišnjice Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine i obilježavanje Međunarodnog dana eliminacije seksualnog nasilja tokom sukoba 29. juni 2017. godine

29/06/2017

Video message presented by UK Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs Boris Johnson at 20th Anniversary of Bosnia and Herzegovina’s Inter-religious Council, on the occasion of June 19, Int’l Day of Elimination of Sexual Violence in Conflict

29/06/2017

Video poruka Dr. Doine Bologa, predstavnice UNFPA za Bosnu i Hercegovinu, direktorice za Srbiju, Kosovo i Bivšu jugoslovensku Republiku Makedoniju i koordinatorice za humanitarna pitanja za Grčku povodom 20. godišnjice Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine.

Veliko mi je zadovoljstvo i čast što mogu čestitati Međureligijskom vijeću Bosne i Hercegovine i njenim liderima 20. godišnjicu i zahvaliti im se na tome što služe svojoj zemlji i njenim narodima. Poruka mira, tolerancije i razumijevanja je univerzalna, ali Međureligijsko vijeće but ju je učinilo stvarnom u ovoj zemlji. Impresivna, predana i uporna posvećenost Međureligijskog vijeća preobražaju društva zaslužuje najveće pohvale, a njegov najimpresivniji kvalitet je to što osigurava da se promjena vrijednosnog sistema ka miru i razumijevanju dešava  postepeno, na održiv način i čvrsto na lokalnom nivou, gdje je to i najvažnije. 

Populacijski fond UN-a je globalno aktivan u podršci i promociji nastojanja na izgradnji mira što ga preduzimaju organizacije koje se temelje na vjeri, u našoj zajedničkoj težnji da stvorimo socio‐kulturno okruženje koje utječe na ponašanje, stavove i prakse koje u konačnici promoviraju i mobiliziraju ključne zajednice ka postizanju trajnog mira, stabilnosti i društvene harmonije. Međureligijsko vijeće i UNFPA imaju jednu zajedničku crtu - mi gradimo  i integriramo različita partnerstva koja se stvaraju na svim nivoima zemlje kako bismo utjecali na socio-kulturnu dinamiku, politike i  programe koji poboljšavaju život građana i unaprjeđuju prava za sve, bez obzira na etničko, vjersko, kulturno ili svako drugo porijeklo.

Kada su UNFPA i Međureligijsko vijeće sklopili partnerstvo kako bi podržali preživjele seksualnog nasilja vezanog za konflikt, krenuli smo od premise da  njihove rane ne zacjeljuju same od sebe i ne smanjuju se s protokom vremena. Od ignoriranja ovog problema nema pomoći, a patnja u tišini samo  ga otežava.

Zahvalni smo Vladi Britanije koja je prepoznala ovu potrebu i pružila podršku našim zajedničkim pionirskim nastojanjima na sprječavanju i rješavanju problema stigmatizacije preživjelih, u skladu s principima Globalne akcije za sprječavanje i rješavanje stigmatizacije preživjelih. 
Svi mi moramo pokazati preživjelima da smo tu za njih,  da nam je do njih stalo i da im ne sudimo.

Stigmatizacija preživjelih je jedna od glavnih prepreka njihovoj reintegraciji u društvo, a naša je obaveza da je koliko je moguće ublažimo. UNFPA ostaje posvećen ovom pitanju i nastavit će razvijati inovativna, sveobuhvatna i održiva rješenja ovog pitanja.

29/06/2017

Video message by Dr. Doina Bologa, UNFPA Representative for Bosnia and Herzegovina, Country Director for Serbia, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Director for Kosovo and Senior Emergency Coordinator for Greece on 20th Anniversary of Bosnia and Herzegovina’s Inter-religious Council, on the occasion of June 19, International Day of Elimination of Sexual Violence in Conflict

It is my great pleasure and honor to congratulate Inter-religious Council of Bosnia and Herzegovina and its leaders on their 20th anniversary, and thank them for their service to the country and its peoples. Message of peace, tolerance and understanding is universal, but Inter-religious council made it a real one in this country. Inter-religious Council’s impressive, dedicated and stead-fast commitment to social transformation is most commendable and its most impressive quality is that it ensures that value-change towards peace and understanding happens gradually, sustainably and firmly at the local level, where it matters the most.

UN Population Fund is active globally in support and promotion of peacebuilding efforts undertaken by faith-based organizations, in our joint quest to create a conducive socio‐cultural environment that impacts behaviour, attitudes and practices that ultimately promote and mobilize key communities towards achieving last peace, stability and social harmony Inter-religious Council and UNFPA share one trait in common – we both build and integrate various partnerships formed at all levels of the country to impact on socio‐cultural dynamics, policies and programmes which improve lives of citizens and advance rights of everyone, regardless of their ethnic, religious, cultural or any other backgrounds.
 

When UNFPA and Inter-religious Council partnered to support survivors of conflict-related sexual violence, we started from a premise that wounds inflicted on them don’t heal on their own, don’t diminish with the passing of time. Ignoring will not help, and suffering in silence only exacerbates the problem.
 

We are grateful to the British government which recognized this need and provided support to our joint, groundbreaking efforts to prevent and tackle stigmatization of survivors, in line with principles for Global action to prevent and tackle stigmatization of survivors.
We must all show to survivors that we are there for them, care for them and that we don’t judge them.
 

Stigmatization of survivors is one of the main obstacles for their reintegration in society, and it is our obligation to alleviate it as much as possible.  UNFPA remains committed to this issue and we will continue developing innovative, comprehensive and sustainable solutions to address it.

Pages