You are here

Jahorina / Sarajevo, 30. juni 2022 – Populacijski fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) je organizirao dvodnevnu konferenciju na Jahorini, pod nazivom „Dinamika populacije, ljudski kapital i seksualno i reproduktivno zdravlje u Bosni i Hercegovini“.  Cilj je jačanje kapaciteta kreatora politika i stvaranja mreža na svim nivoima vlasti radi zagovaranja većih ulaganja u ljudski kapital, poštivanja ljudskih prava, uključujući prava žena i mladih, kao i promoviranja rodne ravnopravnosti, seksualnog i reproduktivnog zdravlja i reproduktivnih prava. 

Na konferenciji se okupilo više od 20 zastupnika i delegata u parlamentima/skupštinama kako bi razgovarali o demografskim trendovima kao mogućnostima za razvoj, na osnovu principa utvrđenih u Programu djelovanja Međunarodne konferencije o populaciji i razvoju, akcijama koje su uslijedile, kao i u Agendi za održivi razvoj do 2030.  
„Rješavanje demografskih promjena zahtijeva sveobuhvatnu kombinaciju politika kako bi se doprinijelo stvaranju sredine u kojoj će ljudi samouvjereno ostvarivati svoje porodične i poslovne aspiracije. Ne postoji brzo i jednostavno rješenje. Trajni rezultati će se vjerovatno postići samo ako se efekti demografskih promjena rješavaju na sveobuhvatan način“, izjavio je John Kennedy Mosoti, predstavnik UNFPA u Bosni i Hercegovini. „Konferencija se održava u sklopu Dekade demografske otpornosti koja je pokrenuta na prošlogodišnjoj Ministarskoj konferenciji održanoj u Sofiji pod nazivom „Oblikovanje demografske budućnosti Evrope“ kako bi se potaklo djelovanje koje će omogućiti zemljama da napreduju u svijetu brzih demografskih promjena“, dodao je.   

Prisutni su na kraju diskusije izrazili predanost jačanju populacijskih politika fokusiranih na ljudski kapital, rodnu ravnopravnost i ljudska prava, kao i revitalizaciji Parlamentarne grupe za populaciju i razvoj u Bosni i Hercegovini, koja je inicijalno bila formirana 2004. godine.  Parlamentarna grupa za populaciju i razvoj će biti predana pružanju podrške provedbi važnih međunarodnih konvencija, deklaracija i drugih normi, kao što su Program djelovanja Međunarodne konferencije o populaciji i razvoju, sve akcije koje su uslijedile, kao i u Agenda za održivi razvoj do 2030, Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima i mnogi drugi. 
 
###
Za više informacije, molimo, kontaktirajte Majdu Prljaču, UNFPA u Bosni i Hercegovini, na prljaca@unfpa.org ili na telefon: 061171673

O UNFPA: UNFPA, Populacijski fond Ujedinjenih nacija, širi mogućnosti žena i mladih da žive zdrav i produktivan život. 
UNFPA je vodeća agencija Ujedinjenih nacija za izgradnju svijeta u kojem je svaka trudnoća željena, svaki porod siguran i potencijal svake mlade osobe ispunjen.